Linköpings universitet

Linköpings universitet är ett av Sveriges största universitet, med ungefär 4000 anställda och 27 000 studenter. Historien bakom universitetet började med att städerna Linköping och Norrköping bildade en gemensam högskolekommitté i början av 1960-talet. Syftet med kommittén var att utreda hur man skulle kunna åstadkomma en högskola i Östergötland. Med kommitténs hjälp enades de två städerna om att förlägga högskolans huvudsäte i Linköping, och att delar av skolan skulle vara i Norrköping.

År 1963 hamnade ärendet på riksnivå då riksdagen beslutade om att förlägga en teknisk magisterutbildning i Linköping. Denna följdes två år senare av flera andra tekniska och medicinska utbildningar, liksom av en filial av Stockholms universitet med utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Stockholms universitets filial påbörjade sin verksamhet i Linköping 1967, och blev i praktiken en slags filosofisk fakultet till högskolan. År 1969 bildade man en högskoleenhet, som i sin tur var uppbyggd av en teknisk och en medicinsk enhet. Ett år senare slogs alla dessa olika fakulteter och enheter ihop, och blev Linköpings högskola.university-105709_1280

Högskolan bedrev sedan sin verksamhet under fem år, innan den officiellt fick statusen som universitet. Linköpings universitet och tekniska högskola invigdes den 28 maj 1975. I och med detta blev skolan Sveriges sjätte universitet. Universitetets forna samarbete med Norrköping märks fortfarande tydligt, då ett tredje campus invigdes i just Norrköping 1997.

Universitetet satsar idag på en tvärvetenskaplig inriktning, både när det gäller undervisning och forskning. Forskning bedrivs bland annat inom teknik, naturvetenskap, medicin, utbildningsvetenskap, humaniora och samhälls- och beteendevetenskap. Linköpings universitet är ett av de svenska universitet som har flest professionsutbildningar, det vill säga utbildningar som leder fram till en yrkestitel. Exempel på professionsutbildningar på Linköpings universitet är läkare, lärare, civilingenjör och civilekonom. Universitetet utmärker sig också genom vissa metoder som används vid undervisningen, till exempel problembaserat lärande. Denna pedagogiska metod används bland annat på läkarutbildningen.

Om du redan befinner dig i arbetslivet och inte känner för att gå tillbaka till studentlivet och universitetsstudier, men ändå vill fortbilda dig och utveckla din kompetens, kan Advantum Kompetens’ kurser vara något för dig. De har bland annat en ledarskapsutbildning i Malmö som passar dig som vill stärka din ledarroll och utvecklas som ledare.